شماره تماس 
021-88140665
فیش پلیت

فیش پلیت

طراحی و ساخت فیش پلیت چهار سوراخه UIC60 مورد استفاده در صنایع ریلی.
کلیه محصولات ما توسط موسسات بازرسی ایزو و SGS تحت آزمایش و بازرسی قرار می گیرند.