شماره تماس 
021-88140665
پیچ تراورس بتنی

پیچ تراورس بتنی

پیچ تراورس بتنی، پیچی مخصوص با شکلی خاص که جهت اتصال پابند ریل به اسلب بتنی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو اتصالات خطوط ریلی می باشد. این پیچها با دقت بالا طراحی شده اند و جزو اتصالات خطوط ریلی می باشد. این پیچها با دقت بالا طراحی شده اند و با استفاده از مواد اولیه درجه یک مطابق با کلیه استانداردهای کیفیت UIC 864-1 ساخته می شوند.